Odkrywanie zasad dla mistrantówPostawa kl?cz?ca jest te? w?a?ciw? podczas sakramentu pokuty. Jest znakiem cz?owieka skruszonego, oczekuj?cego pomocy, szukaj?cego opieki.

W tym miejscu warto odró?ni? postaw? kl?czenia od http://www.uarchaniola.pl/…lamin-sklepu przykl?kania, jako jednego z gestów liturgicznych. Ju? od IV wieku przykl?kano przed ko?cio?em, jako domem Bo?ym, przed o?tarzem, krzy?em i tak dalej na znak szacunku. Warto pami?ta?, ?e podczas przykl?kania zawsze kl?ka si? na prawe kolano i nie wykonuje si? przy tym ?adnego innego gestu, na przyk?ad jak maj? to niektórzy w zwyczaju, nie czyni si? znaku krzy?a!