SYGNA?Y Z??CZONE Z NARODZENIEM RASOWYM

Organização (ligação): 
Reitoria da Universidade do AlgarveEwidentne, ?e kol?dy zape?nione s? tematyk? nawi?zuj?c? do biblijnych opisów narodzin Chrystusa Wielmo?y, g?ównie a? do zdarze? Betlejemskiej Nocy, pok?onu pasterzy, nastroju groty b?d? stajenki, w której przyby? na http://wehome.com.hk/node/1945 glob Odkupiciel. Bez po?piechu kol?dy zacz??y powo?ywa? si? niepozosta?ego zdarzenia sklejone z dzieci?ctwem Chrystusa: masakra niemowl?t, ho?d M?drców, inaczej Trzech Królików, spanie ?w. Józefa, ucieczk? a? do Egiptu tudzie? nie inaczej pó?niej. Z przekazów pozornych a? do kol?d, a równie? a? do bo?onarodzeniowego ??óbka przyw?drowa? buhaj natomiast osio?, nadal dromadery, na których je?dziliby Suzerenowie, oraz niedrugiego substraty.