Significant Criteria For car - For Adults

Cialis – preparat obejmuj?cy tadalafil. Aktywna akt komponent preparatu zwrotnie selektywnie inhibuje periodyczny guanozyno-3?,5?-monofosforan – specyficzn? fosfodiesteraz? 5 typu. Pod godzina stymulacji seksualnej zarejestrowano miejscowe wyobcowanie tlenku azotu, naraz obni?enie aktywno?ci specyficznej fosfodiesterazy 5 typu prowadzi do podwy?szenia poziomu cyklicznego guanozyno-3?,5?-monofosforanu w cia?ach jamistych. Pod dzia?aniem tadalafil odnotowano degradacja napi?cia g?adkiej tkanki mi??niowej oraz eskalacja dop?ywu krwi a? do tkanek pr?cia, co wp?ywa na polepszenie jego wzwodu. Tadalafil negacja logiczna wywiera wp?ywu na pobudzenie p?ciowe.Dzia?anie tadalafil na inne fosfodiesterazy jest nieznaczne, dla tego Cialis negacja logiczna wp?ywa na uk?ad serdeczno-naczyniowy, inicjatywa w?troby, mi??nie szkieletu równie? inne narz?dy. Tadalafil nie zmienia w?a?ciwo?ci jako?ciowych spermy, nie wywo?uje zmian poziomu testosteronu, hormonu krwi, z dzia?aniem luteinizuj?cym plus stymuluj?ce szyk p?cherzyków. Skutek dzia?ania substancji Cialis rozwija si? nic bardziej b??dnego pod warunkiem stymulacji pobudzenia p?ciowego. Pocz?tek dzia?ania terapeutycznego nast?puje po 15 minutach po za?yciu. Cialis dziala po 36 godzinach po za?yciu doustnie.Wskazania:Cialis jest stosowany na rzecz kuracji pacjentów spo?ród zaburzeniami erekcji.Sposób zastosowania:Cialis przeznaczony jest do za?ywaniawewn?trznego. Powleczone tabletki zaleca si? za?ywania? w ca?o?ci, popi? dostateczn? ilo?ci? wody wody czy herbaty. Cialis za?ywany jest niezale?nie od czasu przyjmowania potrawy. Schemat stosowania leku Cialis okre?la lekarz.Zwykle stosuje si? 1 pigu?ka na 15–20 minut nim oczekiwan? aktywno?ci? p?ciow?. Z uwzgl?dnieniem tego, ?e owoc po jednorazowym zastosowaniu leku zachowuje si? 36 godzin, powtornie u?ywa? ?rodek mo?na wcze?niej.

viagra bez recepty{
levitra{
kamagra zel