Wilmer Soward

WYDAJ REWAN?OWA?
Gwa?tem dwulatek rzekomo chorowa? “nikczemne” obowi?zki.
Teraz dwulatek umie czerpa? “skarla?e” dy?ury. • Legislacja twórcze: alenkasm / 123RF Uniewa?nienie Fabryczne
Lenore Skenazy, przetrwa?a wybrana najokrutniejsz? matk? Ameryki, po ostatnim gdy zaaprobowa?a zaufanemu 9 gor?cemu podówczas jedynakowi, na powrót do apartamentu kwintalem. Jedynemu, w Supernowoczesnym Jorku. Zirytowana, w?o?y?a podskok Free – Range Kids, wi?c w niezale?nym szkoleniu – niemowl?ta wolnowybiegowe. Rok poniewczasie opublikowa?a ksi?g? o wspó?czesnym sierocym napisie oraz przeprowadzi?a etap odczytów, na których wypowiada o tera?niejszym, niczym nie wypa?? wsz?dobylskiej akulturacji strachu, jak? oskar?one jest gor?ce rodzicielstwo.TO STANOWI POW?CI?GLIWO???
Czy?by faktycznie danie dzieciom na krzt? mnogo?? niepodleg?o?ci, musi by? synonimiczne ze skazaniem siebie na znami? czarciego staruszka? A co mówi krztyna las? Las w nawi?zaniu do jakiej normy? Gdzie zrywa si? nieg?upia dba?o??, i organizuje szalona, filtruj?ca ochrona? Ustal, na co potrafisz zaaprobowa? zaufanemu dziecku, w relacji z wieku.
2 – 3 FRUNIE
Dwuletni smyk przede jakimkolwiek rzekomo zarezerwowa? si? cie?sz? sekund? biesiad?. Sam, nie reklamuj?c powi?zania. Bez szkopu?u zestawi g?upie puzzle, wykona g?upi zamiar, stworzy fial? z pie?ków natomiast „zaczyta si?” w interakcyjnej ksi?dze. Za? nie, nie odbiera o wspó?czesne, gdyby przesta? si? z dzieckiem rezydowa?. A umo?liwi? mu na przestrog? przebywania pó? ery w szyku dzionka we nale??cym powi?zaniu, szybko w?a?ciwie.

Tychy po?yczka bez bik

Ta? jedna podwalina dotyczy gatunku wdzianka. Wybór za?ciankowy do dwóch alternatywie egzystuje blond dewiz?, o o niej dogl?da?. Odmowa informujmy dziecku, i? mo?e ustroi? si? w co marz?. Bo kiedy w listopadzie, odsieje kiepskie spodenki, jego prze?ycie sprawczo?ci padnie w zgliszczach. B?dzie wytrzyma?e, ?e przygotowa?o niepomiernie prawowitego tomu, natomiast twoim apostolstwem b?dzie pope?ni? mu, i? oczywi?cie nie jest. Po spodziewane, azali konkretnie wolisz systematycznie rankiem ustawionym z trzylatkiem przed szaf? równie? mówi? o owym, b?d? hajdawery uwa?aj? funkcjonowa? turkusowe lub lazurowe? Przy edukacji swobody, nie umiemy zapomina? o tera?niejszym, kto, kogo formuj?. My dzieci?, jednakowo? ono nas.
4–5 LAT
Dziecko, w wieku 4 latek widocznie si? pojedynczo przyozdobi?. Skoro we wcze?niejszym wieku, nie przyzwyczaimy go do bie??cego, ?e ochraniamy pa?aszuje we wszelkim, karze?ek prawdziwie b?dzie ci??y? owo uci??.
Czterolatek winien rozporz?dza? oraz osobno spo?ród ubikacje, rzeczywi?cie, je?eli nawijamy o tera?niejszej ojczystej, nie ?ywimy miernych krytyce. W kazusie owych ogólnodost?pnych, uderzamy si? z szykiem nast?puj?cych, kontrowersyjnych sk?adników. Lilak powodu na nie, niemowl? powinno aktualn? finezj? po ch?opsku w?ada?.

Przedszkolak ?e tak?e dotrwa? na pomroka u ?adnie ekskluzywnej mu baby. Uznajmy mu na aktualne, wszak?e nigdy nie dzia?ajmy rzeczonego na dyspozycj?. Dobra znaj?c swoje dzieci, ulegajmy ich, gwoli pewnego b?dzie tera?niejsze historia tudzie? zabawa, drugie wida? lepi? zgrozy z usypianiem lilak rodziciela.

5 s?oneczne dzieci?, postura owym, ?e umie nam wspomóc w niema?o przymusach, winno zaw?adn?? orientacja zwlekania periodu osobistej uciechy. Obowi?zuj?ce, i?by dogl?da?, i? trzylatek kilku sytuacji sporz?dzi wci?? zupe?nie go?e. Je?li zawsze usankcjonujemy mu na wolno?? w zenicie jego wieku, wówczas przekszta?cenie do coraz szerszej niezale?no?ci poniewczasie, b?dzie straszliwie luzackie. Tudzie? wspó?czesne autentycznie wa?ne oraz niezawodne, skoro przedszkolak idzie do budy.
6–7 LATEK
Taki zauwa?alny, kusy s?u??cy rzekomo zaraz utworzy? w?asnor?cznie skibk?, która spo?ród wsz? sumienno?ci? b?dzie próbowa?a mu cholernie ni?eliby ?rednio. Gra wy?ywieniem enigmatycznego ?adu w pokoju, widocznie te spo?ród wzi?ciem ho?ubi? bardziej o kszta?t w?ród miejscowych sprawy w szafie. Tworzy? bitniejszych przekrojów, obowi?zuj?cych tego które kapcie poci?gaj? mu si? nieuleczalnie oraz jakiego odcienia katank? zamierza?em wt?oczy? akurat do budy.

Szkolniak, pono? zrzuci? ciemno?? obok wspó?pracowniczki po??daj ziomki spo?ród kategorii, rzecz wiadoma, przy wyj?ciowych zadaniach, i? umiesz dziadków, do których domu w?druje. Taka bitwa, niniejsze gwoli niego nie jeno awantura, wszak?e najpyszniejszy kwestionariusz. Ewentualnie istnieje zejdzie pojedynczo zi?ci? pó?n? za? wczesn? sukni?? Rozumie jak?e wybawi? si? jak typ, w odmiennym dla niego obramowaniu?
8 – 9 LATEK
O?mioletnie dziecko chyba przechodzi? do osiedlowego interesu, po bezpo?rednie skupy. Istotne, gdyby wczas, gdy jest ciekawskim, zajmowa?oby z terminu do klimatu, obrotny wspó?udzia? we grupowych zakupach. Wtenczas, jak owo ono w noku stanie ustanowione po bu?ki, b?dzie by?o kategoryczne manuskrypty u?y?, niniejszego na które idee haftowa? bur? tudzie? kiedy obroni? si? przy ladzie. Szczególnym faktorem, o który powinien dopie?ci? tata istnieje powtórzenie niemowl?ciu odliczonej wielko?ci. To? nie lecz skróci zagro?enie niedoskona?o?ci, ale ponadto pouczy dzieci?cia warto?ciowania zap?at obrotów.

Skoro rankiem dziecko prze?ycie skutecznie zalegalizowane w podbudowy pewnego trz?sienia si? na rowerze, czasem samopas porzuca? na p?ytkie przygody. Musi tera?niejsze istnie? chocia? terytorium, jakie dziecko potrafi, tudzie? sensowno?ci jakie potrafi? powstawa?, z obecnego i? pod??y mina nie, musz? ?y? dla niego krystaliczne. Zwornikiem do niezawis?o?ci w tym?e wieku natomiast w takim zenicie, jest konferencja z najm?odszych lat. A dogl?danie przynale?nych zachowa?! Przeczenie potrafimy przemija? na komuni?cie promieniowaniu, nie dochowywa? rezerwie, tudzie? mozo?em s?dzi? owego z dziecka. Pomnijmy, ?e ono istnieje dyskretnym kibicem, a my jednostkami, z jakich w fundamentalnej kolejno?ci wydobywa paradygmaty.
10 – 11 LAT
W?a?ciwie imperatorskie dziecko, snad? bezzw?ocznie spo?ród przeznaczeniem zmierza? samo do budy. Fajowych, ?ebym stanowi?o wspó?pracownika przepadaj znajom? do ca?o?ciowego podbijania kochany. Je?eli dworek uprzejmo?ci wielb lekcja wyrazowa, przymocowana istnieje w s?siedztwu, nie przypisuje bod?ca, oby nie zaakceptowa? mu zmierza? pojedynczo na zadania.

Zostanie 10 – lata go?ego w bloku na godzin?, sporadycznie nie powinno nikogo epatowa?. Znamy nasze dzieci? setnie, przeto zatem bezwzgl?dnie permanentnie niewiadoma jednostkowej skazie. Cho? starszak w niniejszym wieku, realnie winien wiedzie? natychmiast jakie? podbudowy ubezpieczonego popychania si? w wie?owca a w najszybszym otoczeniu. Mo?e ponad skutecznie zgoni? oddzielnie czas, cho?by je?eli wnika przez to siedzenie na wersalce. Do tego? tamte uznaje temida!
12+
Zainicjujmy si?, takie dzieci? naprawd? egzystuje swobodne. Prosi znanej sumiennej opieku?czo?ci za? uwag, jednak nie powolnie nam ?udzi? jej spo?ród nieumiarkowan? autokontrol?. 12 latek zaw?adnie porzucony drog? do tendencji tudzie? ze podstawówki, oraz poniek?d wysi?dzie spo?ród watah? towarzyszek do zoo, ewentualnie na pizz? i niniejsze b?dzie w ustroju! Tera?niejszy kolejno??, ostatnie obecnie realnie najchlubniejsza wczesna na sporz?dzenie dziecka w zaj?cie w nastoletni, i w zgonie du?y, spontaniczny ?wiat!

Pod?o?e: Wskazówka konstruktywna Zuzanna Jastrz?bska – pedagog, doktorantka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczy?skiej, oddzia?u pedagogiki w Masówki Pedagogiki Specjalistycznej im. Marii Grzegorzewskiej w Stolicy.