Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública

Monta? kamer CCTV

Kamery przemys?owe w du?ej liczby sytuacji nie powinny dzia?a? bez odpowiednio skonstruowanego instalacji kablowej. W jaki sposób wypada uk?ada? przewody elektryczne, by kamery zdo?a?y wykonywa? prac? bez zarzutu i by?y odporne na prób? sabota?u? W dzia?aniu bezawaryjnej kamery, istotne jest dobre wykonanie ca?ego okablowania. Jak b?dzie mog?o by? poprowadzone? Powinno si? przypomina? sobie, by przewody nie by?y uk?adane wprost na nawierzchni ?ciany. Chyba ?e wykorzystamy stworzone w tym celu korytka, w których s? ukryte. Ochraniaj? one przewody przed celowym uszkodzeniem.

Conteúdo sindicado